બીજું હું કાંઈ ન માગું
Follow us on Facebook

બીજું હું કાંઈ ન માગું

આપને તારા અંતરનો એક તારબીજું હું કાંઈ ન માગું.

સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકારબીજું હું કાંઈ ન માગું.

તૂંબડું મારું પડ્યું નકામુંકોઈ જુએ નહીં એના સામું;

બાંધીશ તારા અંતરનો ત્યાં તારપછી મારી ધૂન જગાવું.

સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકારબીજું હું કાંઈ ન માગું

.એકતારો મારો ગુંજશે મીઠુંદેખાશે વિશ્વ રહ્યું જે અદીઠું;

ગીતની રેલશે એક અખંડિત ધાર,એમાં થઈ મસ્ત હું રાચું.

સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકારબીજું હું કાંઈ ન માગું.

– ‘ બાદરાયણ ’

બીજું હું કાંઈ ન માગું બીજું હું કાંઈ ન માગું Reviewed by Bhagyesh Chavda on November 22, 2015 Rating: 5

No comments:

Advertisement

Powered by Blogger.