મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.
Follow us on Facebook

મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.

મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.


મીઠાં શમણાં, વસમાં શૂળ,

મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.

ચોતરફ મૌન, મૌનની વચ્ચે

એક તલસાટ કાયમી તે ગઝલ.

-અમ્રુત ઘાયલ’
મારી ગઝલોનાં બે મૂળ. મારી ગઝલોનાં બે મૂળ. Reviewed by Bhagyesh Chavda on June 20, 2017 Rating: 5

No comments:

Advertisement

Powered by Blogger.