દીલસા થી હવે દુઃખ દીલ ને પારાવાર લાગે છે,
Follow us on Facebook

દીલસા થી હવે દુઃખ દીલ ને પારાવાર લાગે છે,

દીલસા થી હવે દુઃખ દીલ ને પારાવાર લાગે છે,


દીલસા થી હવે દુઃખ દીલ ને પારાવાર લાગે છે,

હ્રદય પર હાથ રાખો મા, હ્રદય પર ભાર લાગે છે.

મને સંસાર સારો શુન્ય ભાસે છે તમારા સમ,

નવાઈ છે તમોને શુન્ય મા સંસાર લાગે છે.

તમારે કાર્ય કઈ કરવુ નથી,કરવા નથી દેવુ,

દખલગીરી તમારી મીત્રો અત્યાચાર લાગે છે.

ભયંકર મા ભયંકર રોગ લાગે પ્રેમ તો સૌને,

મને અકસીર મા અકસીર એ ઉપચાર લાગે છે.

નવાઈ છે દુઃખી મા પણ્ દુઃખી છુ તોય પણ “ઘાયલ”

મને મળનાર ને મારો સુખી સંસાર લાગે છે.

-“ઘાયલ”
દીલસા થી હવે દુઃખ દીલ ને પારાવાર લાગે છે, દીલસા થી હવે દુઃખ દીલ ને પારાવાર લાગે છે, Reviewed by Bhagyesh Chavda on June 20, 2017 Rating: 5

No comments:

Advertisement

Powered by Blogger.